Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod, overeenkomsten en levering van goederen door of namens Funnybliss waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 2 Aanbod

 1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.
 2. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Producten worden echter met de hand gemaakt, waardoor kleine afwijkingen plaats kunnen vinden.
 3. Funnybliss kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de consument redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Een gedane bestelling vervalt zonder betaling na 7 kalenderdagen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 3 Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod heeft aanvaard en voldoet aan de gestelde voorwaarden.
 2. Funnybliss bevestigt de aanvaarding van het aanbod door een orderbevestiging via de e-mail na ontvangst van betaling.
 3. Funnybliss zorgt voor een veilige web-omgeving.
  Gegevens van de consument zullen met technische en organisatorische maatregelen worden beveiligd. 
 4. Funnybliss kan binnen wettelijke kaders onderzoeken of de consument aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. Indien Funnybliss, op basis van dit onderzoek, grond ziet de overeenkomst niet aan te gaan, heeft zij het recht een bestelling te weigeren of aan de uitvoering van de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

 1. De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.
 2. De in het aanbod vermelde prijzen van de aangeboden producten zullen niet worden verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderde btw tarieven, tenzij de prijzen van de producten zijn gebonden aan schommelingen op de financiële markt waar Funnybliss geen invloed op heeft.
 3. Betalingen vinden plaats op het moment dat een aanbod is aanvaard door de consument. Pas na volledige betaling zal de bestelling in behandeling worden genomen en de geschatte levertijd aanvangen.
 4. Betalingen dienen te worden voldaan binnen 7 kalenderdagen. Wanneer de betaling niet tijdig is voldaan, zal de bestelling worden verwijderd.

Artikel 5 Informatieverstrekking consument

1. Consument stelt alle informatie, waaronder verzendgegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst relevant is tijdig beschikbaar aan Funnybliss.

2. Consument staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Funnybliss zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. Consument vrijwaart Funnybliss voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste en tweede lid van dit artikel gestelde.

Artikel 6 Herroepingsrecht

 1. De producten van Funnybliss worden op maat en naar wensen van de consument gemaakt. De producten zijn om deze reden dan ook uitgezonderd van het herroepingsrecht.
 2. De consument is echter wel gerechtigd de annulering binnen 3 werkdagen na bevestiging van de bestelling te annuleren. Bij annulering binnen 3 werkdagen zal 25% van de kosten in rekening worden gebracht ten behoeve van het aangeschafte materiaal. Annulering na 3 werkdagen resulteert in volledige betaling van het bedrag.

Artikel 7 Levering en bezorging

 1. Als verzendadres geldt het adres dat de consument heeft opgegeven. Funnybliss is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
 2. Funnybliss is enkel gehouden te leveren in de door haar aangegeven leveringsgebieden, zijnde Nederland en België.
 3. Funnybliss streeft ernaar geaccepteerde bestellingen binnen 8 weken te verzenden, tenzij een langere termijn is afgesproken. 
 4. Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvangt de consument hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 10 weken heeft de consument het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Funnybliss zal het bedrag dat de consument heeft betaald binnen 14 kalenderdagen na ontbinding terugbetalen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid schade

1. Funnybliss is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Funnybliss is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens consument verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Het gebruik van een verzwaringsdeken door de consument is op eigen risico. Funnybliss adviseert bij twijfel over gebruik van de verzwaringsdeken advies in te winnen bij een ergo- of fysiotherapeut.

4. Funnybliss is niet aansprakelijk voor het ontstaan van allergische reacties bij consument.

5. Funnybliss is niet aansprakelijk voor het stuk gaan van het product indien hier niet-zorgvuldig mee om wordt gegaan.

6. Funnybliss is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het verkeerd gebruik van het product na het geven van advies.

7. Funnybliss raadt af de producten met een wasmachine te wassen en een droger te drogen en is niet aansprakelijk voor de situatie wanneer tegen dit advies in wordt gehandeld.

8. Funnybliss raadt tevens af de producten te gebruiken voor kinderen jonger dan 2 jaar te gebruiken en kan niet aansprakelijk worden gehouden wanneer tegen dit advies in wordt gehandeld.

9. In het geval dat Funnybliss een schadevergoeding verschuldigd is aan consument bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door Funnybliss aan consument is gefactureerd.

10.  De consument vrijwaart Funnybliss tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde producten.

Artikel 9 Intellectueel eigendom en auteursrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten op het merk, de handelsnaam, ontwerpen en afbeeldingen van Funnybliss berusten bij Funnybliss en mogen zonder toestemming niet worden gebruikt of verveelvoudigd.
 2. Het handelen in strijd met het in het lid 1 van dit artikel gestelde, levert een inbreuk op auteursrechten op. 
 3. Bij inbreuk komt Funnybliss vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 4. Eigendom van door Funnybliss geleverde goederen gaat over op consument wanneer de betaling volledig is voltooid.

Artikel 10 Aanbiedingen en acties

 1. Funnybliss kan aanbiedingen en acties aanbieden. Wanneer de termijn van de aanbieding of actie is verstreken is en de website nog niet is aan gepast moet Funnybliss deze prijzen aan houden.
 2. Aangeboden kortingen zijn enkel van toepassing wanneer de betaling binnen de gestelde termijn is voldaan. Funnybliss bepaalt te allen tijde of de korting correct is toegepast. In geval van foutieve toepassing behoudt Funnybliss het recht de bestelling te annuleren.

Artikel 11 Klachten en garantie

 1. Consument is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde producten binnen 14 kalender dagen na het ontstaan van de klacht kenbaar te maken aan Funnybliss.
 2. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten over fysieke aankopen uit de webshop aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het de consument vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.